Sắp có " Công cụ mới " hút vốn cho ngành bất động sản

TP - Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, hình thành một số chế tài chính như Quỹ Tiết kiệm, Quỹ Đầu tư bất động sản… nhằm cơ chế tạo nguồn vốn trung và dài hạn cho thị trường BĐS.
Ngân hàng Nhà nước VN vừa có công văn gửi Hiệp hội BĐS Thành phố Hồ Chí Minh về việc trả lời kiến nghị của hiệp hội này.
 
Theo đó, liên quan đến cơ chế tạo nguồn vốn trung hạn và dài hạn cho thị trường BĐS, Văn phòng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính nghiên cứu, hình thành một số chế tài chính như: Quỹ Tiết kiệm, Quỹ Đầu tư bất động sản…
 
Bên cạnh đó, NH Nhà nước Việt Nam có cơ chế cho phép các tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạnn và dàj hạn theo qui định. 
 
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nguồn vốn cho vay của các tổ chức tín dụng chủ yếu huy động tiền gửi của nhân dân, do đó phải được phân bổ, sử dụng an toàn, hiệu quả kinh tế nhất và phù hợp với địnhh hướngg phát triển KT-  XH đối với các lĩnh vực ưu tiên theo chính sách tín dụng.