Quy định mới về cấp giấy quyền sử dụng đất, sở hữu nhà

Theo việc Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một  số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị địnhh  số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP  ngày 15/5/2014 quy định về  bồi  thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng của dân.
 
Nghị định 01/2017/NĐ-CP bổ  sung qui địnhgiấy  chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và  tài sản khác gắn liền với  đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về QSD đấtv hộ gia đình, cá nhân đang sử  dụng đất.
Khi đo đạc lại  mà diện  tích thửa đất thực tế nhiều  hơn diện tích ghi trên giấy chứng nhận đã cấp  hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy  định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của  Nghị định này và  ranh giới  thửa  đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại  thời điểm có giấy  chứng nhận hoặc giấy tờ về  quyền sử dụng đất thì xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm.
 
Nếu DT đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có giấy chứng nhận thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 79, khoản 2 Điều 82 và thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất gốc (thửa đất không có diện tích đất tăng thêm).
 
Nếu thửa đất gốc đã có giấy chứng nhận về QSD đất mà không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện thủ tục hợp thửa đất.
 
Bên cạnh đó Chính phủ nước ta quy định, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm. Đồng thời, gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao GCN cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.
 
Đối với diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy tờ về QSD đất thì thực hiện thủ tục cấp lần đầu đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 70 và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc theo quy định tại Điều 76 của Nghị định này nếu thửa đất gốc đã được cấp GCN
 
Trong trường hợp  diện tích đất tăng thêm khôg có giấy  tờ về QSD đất theo qui định tại Điều  100 của Luật Đất đai, Điều 18 của NĐ này  thì thực hiện như    sau:
 
Đầu tiên, người SD đất không vi phạm pháp luật về  đất đai thì việc xem xét xử lý và  cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo QĐ tại Điều 20 của NĐ này;..
 
Tiếp theo, diện tích đất tăng thêm do ng sử  dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2014 thì xem xét xử lý và cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 22 của NĐ này;
 
Thứ ba, diện tích  đất tăng thêm  do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 1/7/2014 thì việc xem xét xử lý và cấp giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất, quyền sở  hữu nhà ở và tài sản  khác  gắn liền với đất đối  với diện tích đất tăng  thêm thực hiện  theo quy định tại Điều 23  của NĐ này;;;